wyślij zapytanie

nr konta bankowego

Millennium    

76 1160 2202 0000 0005 2725 1569

 

 

             CENTRUM TERAPII

 

Pełna Diagnoza w kierunku Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu                             1800 zł

 

(2-3 spotkania z Psychologiem, wizyta u Psychiatry)

-opinia psychologiczna

-wszystkie niezbędne zaświadczenia lekarskie do wydania orzeczenia o potrzebie KS i WWR

 oraz orzeczenia o niepełnosprawności

 

 

NOWOŚĆ AUTORSKA TERAPIA!!!

 

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (50min)     220zł*

 

 

 

Wizyta domowa Psychologa                                                                 300-500 zł

(cena ustalane indywidualnie) 

 

Konsultacja Psychologiczna pierwsza wizyta (50min)                250zł

Konsultacja Psychologa Dzieci i Młodzieży (50min)                   230 zł

Konsultacja Psychologa Sądowego (50 min)                                  230 zł

Konsultacja u Psychotraumatologa (50 min)                                  250 zł

Terapia Psychologiczna Traumy(50min)                                         230zł

Terapia Psychologiczna Traumy(30min)                                         100 zł

Konsultacja Logopedyczna (50 min)                                                200 zł

Terapia Logopedyczna (50 min/30 min)                                     180zł/90 zł 

Terapia Integracji Sensorycznej (50 Min)                                        200 zł

Diagnoza Integracji Sensorycznej (3x 50 minut)                            800 zł

Terapia Ręki (50min)                                                                            180 zł

Terapia w Sali Doświadczania Świata (50 min)                              130zł  

Terapia z użyciem Magicznej Podłogi (50 min)                              120 zł

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) (90 min)                       120 zł

Zajęcia umuzykalniające (50 min)                                                      150 zł

Arteterapia (50min)                                                                                160 zł

Opinia psychologiczna                                                                          200zł

Opinia psychologiczna diagnostyczna                                               250zł

 

 

TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY

 

Pobyt Dziecka (czesne) godz. 8-13  500 zł

                                           godz. 8-16  1000 zł

 

Wpisowe  0 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLULANDIA.PL

CENNIK

 

Podstawa Prawna

"Blulandia" Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu realizuje nauczanie w zakresie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

 

Placówka działa na podstawie:

 1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 07. 09. 1991 r. art. 82-90 (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), oraz Dz. U. nr 256 z 2004 r.
 2. Rozporządzenia MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz. U. nr 51 2002 r.
 3. Rozporządzenia MEN z dnia 23 sierpnia.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dz. U. nr 157 z 2007 r.
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania Dz. U. nr 7 z 2008 r.
 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działań.
 6. Projektu Organizacji Wychowania Przedszkolnego dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Blulandia".

 

RODO - Ochrona I Przetwarzanie Danych Osobowych / Polityka Prywatności

 

Szanowni Państwo, zaufanie jest dla nas bardzo ważne, dlatego przykładamy szczególną wagę do ochrony danych osobowych. Pragniemy poinformować, że od 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać tzw. "RODO", czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie to będzie stosowane równolegle we wszystkich państwach Unii Europejskiej i ma na celu uspójnienie zasad przetwarzania danych osobowych na tym obszarze. W związku z powyższym jesteśmy zobowiązani dostosować zapisy związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych oraz ich swobodnego przepływu do nowych regulacji prawnych.

 

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY BLULANDIA (NTPP Blulandia), dane do kontaktu: blulandia@onet.pl, zwany dalej: „Administratorem” wprowadza niniejszą Politykę ochrony danych osobowych, zwaną dalej: „Polityką Prywatności”. Celem niniejszej Polityki ochrony jest zapewnienie wdrożenia i stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych pozwalających na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „Rozporządzeniem”.

 

 

PODSTAWOWE DEFINICJE - Pojęcia użyte w Polityce ochrony oznaczają:

 

AdministratorNIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY BLULANDIA (NTPP Blulandia)

 

Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

 

Przetwarzanie - operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

 

Zbiór danych - uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;

 

Podmiot przetwarzający - osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

 

Odbiorca - osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców;

 

Strona trzecia - osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, której upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe;

 

Zgoda osoby, której dane dotyczą - dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

 

Naruszenie ochrony danych osobowych - naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych,

 

Użytkownik – osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych.

 

System informatyczny – urządzenia współpracujące ze sobą, programy, narzędzia programowe zastosowane w celu przetwarzania danych.

 

Bezpieczeństwo danych – (w szczególności danych osobowych) jest to zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym przetwarzaniem. Celem bezpieczeństwa jest zapobieganie i niedopuszczenie do utraty integralności, poufności oraz dostępności przetwarzanych danych.

 

ZAKRES OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Polityka ma zastosowanie do przetwarzania wszystkich danych osobowych, w tym w szczególności do danych przetwarzanych w sposób tradycyjny (w księgach, kartotekach, wykazach, skorowidzach, zbiorach itp.), jak i w systemach informatycznych.

 

Ochronie podlegają:

 • dane osobowe przetwarzane w systemach informatycznych oraz dane osobowe zapisane na informatycznych nośnikach danych,
 • dane osobowe zgromadzone w dokumentach,
 • informacje dotyczące zabezpieczeń danych osobowych, w tym w szczególności hasła dostępu do systemów danych,
 • rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • sprzęt komputerowy oraz wszelkie nośniki i urządzenia, na których znajdują się dane osobowe,
 • budynki i pomieszczenia, w których przewarzane są dane osobowe.
 • Polityka ochrony ma zastosowanie zarówno do aktualnie istniejących jak i planowanych oraz wdrażanych w przyszłości systemów obejmujących przetwarzanie danych osobowych.

Do stosowania niniejszej polityki zobowiązane są wszystkie osoby zatrudnione u Administratora i z nim współpracujące, bez względu na charakter stosunku prawnego łączącego strony, jeżeli mają dostęp do danych osobowych.

 

OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE:

Poufności, integralności i rozliczalności przy przetwarzaniu danych

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia wynikające z przetwarzania, administrator – zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania – wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi niniejszego rozporządzenia oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

 

Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania. Obowiązek ten odnosi się do ilości zbieranych danych osobowych, zakresu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz ich dostępności. W szczególności środki te zapewniają, by domyślnie dane osobowe nie były udostępniane bez interwencji danej osoby nieokreślonej liczbie osób fizycznych.

 

Celem zastosowania Środków Bezpieczeństwa jest zapewnienie:

 • rozliczalności
 • integralności
 • poufności

 

Podział Środków Bezpieczeństwa:

 • fizyczne
 • organizacyjne
 • technologiczne

 

PODSTAWOWE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c) adekwatne, stosowane oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; nieaktualne należy jak najszybciej usunąć bądź sprostować;

e) przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne dla celów, w których dane są przetwarzane; mogą być przechowywane przez okres dłuższy o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych i statystycznych;

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych co stanowi „integralność i poufność”;

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą wyraża ją w pisemnym oświadczeniu;

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą wyraża ją w pisemnym oświadczeniu;

Osoba, której dane dotyczą, jest informowana o możliwości wycofania zgody;

Zgoda jest dobrowolna i nie może być uzależniona od wykonania umowy, w tym świadczenia usługi, jeśli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne do wykonana tej umowy;

 

CELE I PODSTAWY oraz OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • w celu realizacji obowiązku przedszkolnego zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe (ART.1 UST.11 USTAWY Z DNIA 6 GRUDNIA 2013 R. O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ NIEKTÓRYCH USTAW- DZ. U. Z 2013 R. POZ
 • w celach realizacji usługi diagnostycznej, terapeutycznej oraz rehabilitacyjnej dziecka na podstawie PRAWA OŚWIATOWEGO – ROZP. MEN Z DNIA 30 KWIETNIA 2013 R. W SPRAWIE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH – DZ.U. Z 2013 R. POZ.532; PARAGRAF 19 I 20 ROZP. MEN Z DNIA 29 SIERPNIA 2014 R. W SPRAWIE PROWADZENIA PRZEZ PUBLICZNE PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ RODZAJÓW TEJ DOKUMENTACJI (DZ.U. Z 2014R.POZ.1170 ZE ZM.)

- dane jakie przetwarzamy to: imiona i nazwiska dziecka, rodziców, data i miejsce urodzenia dziecka, PESEL dziecka (w przypadku braku numeru PESEL numer i seria paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oświadczenie o miejscu zamieszkania, telefon do rodziców, dodatkowe informacje o dziecku niezbędne do prowadzenia terapii (NP. ORZECZENIE PPP, OPINIA PPP, ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI), dodatkowe informacje o rodzinie (np.: oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka, sprawowaniu opieki jeśli jeden z rodziców ma ograniczone lub zabrane prawa do opieki nad dzieckiem).

 • wizerunek dziecka oraz udostępnianie zajęć z zajęć w celu propagowania terapii dzieci oraz rejestracji ich postępów na podstawie zgody wyrażonej przez rodzica lub opiekuna prawnego;
 • w celu kontaktowym na podstawie udzielonej zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego (przepisy RODO): adres email, telefon;
 • w celach rozliczeniowych, aby wystawić dokument księgowy zgodnie z Ustawą o Vat, Ordynacją Podatkową, Kodeksem Cywilnym i innymi przepisami: dane zawarte na umowie, rachunkach, fakturach: imię i nazwisko, adres, NIP, nr dowodu osobistego.
 • w celach prowadzenia terapii dane dziecka są przekazywane przez rodzica lub opiekuna prawnego zgodnie z uzasadnionym interesem administratora, bez tych danych usługa terapeutyczna nie może zostać wykonana;
 • dane osób upoważnionych przez rodziców do odbioru dziecka: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego.
 • w celach dochodzenia roszczeń na podstawie uzasadnionego interesu administratora;
 • w celu archiwizowania dokumentacji, tj. umów i dokumentów w tym dokumentów niezbędnych do rozliczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w stosunku do dokumentów których przechowywanie stanowi obowiązek prawny;

art. 6 ust. 1 lit f RODO w zakresie danych przechowywanych przez okresy niezbędne dla dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami. W stosunku do danych zawartych na dokumentach, których okres przechowywania nie jest regulowany przepisami prawa, prawnie uzasadnionym interesem administratora w archiwizowaniu dokumentów jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.

 

Czas przetwarzania danych:

5 lat – umowy, faktury. Dane uzyskane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Do czasu realizacji usługi lub zgodnie z prawem dotyczącym archiwizacji dokumentacji związanej
z pobytem dziecka w placówce.

 

Informacja dla osób, których dane są nam przekazane przez osoby trzecie

Pani/Pana zostały nam przekazane przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka w celu jego odbioru z naszej placówki.

Dane jakie nam przekazano to dane w celu weryfikacji Pana/Pani osoby: imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.

Podczas odbioru dziecka możecie Państwo zostać poproszeni o okazanie dokumentu tożsamości w celu weryfikacji.

Nasze działanie podyktowane jest bezpieczeństwem dziecka i ciążącej na nas odpowiedzialności oraz w przypadkach dochodzenia wszelkich roszczeń i stosowania ciążących na nas przepisach w Prawie Oświatowym.

 

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane:

Dane dotyczące rozliczeń oraz zatrudnienia są przekazywane do zewnętrznego biura rachunkowego, inspektorowi BHP. Z tymi podmiotami została podpisana Umowa Powierzenia zgodnie z Rozporządzeniem.

Ponad to dane przekazywane są: agencji ubezpieczeniowej, szkole oraz Kuratorium Oświaty, SIO, Biuro Edukacji Warszawa (ODPN).

Dane jakie przekazujemy są ściśle powiązane z naszymi usługami. Na wniosek osoby, której dane przetwarzamy udzielimy szczegółowych informacji.

 

 

PRAWA OSÓB, OD KTÓRYCH POBIERAMY DANE

 

Osoba, firma której dane przetwarzamy może:

 • w dowolnym momencie, zażądać dostępu do przetwarzanych danych osobowych lub zapytania o szczegóły przetwarzania danych;
 • poprawić błędne dane osobowe,
 • zażądać, aby administrator przerwał przetwarzanie i usunął dane osobowe,
 • zażądać, aby przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone,
 • skorzystać z prawa do przenoszenia danych,
 • wycofać zgodę na określone przetwarzanie (w przypadku udzielenia takiej zgody)
 • sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych.
 • w każdej chwili jest pan/Pani uprawniony/a do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru, jeśli dane osobowe zostały przetworzone z naruszeniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

 

Administrator przetwarza dane wyłącznie zgodnie z prawem w taki sposób, aby nie doszło do naruszenia podstawowych praw osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie danych w naszej placówce zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniona będzie co najmniej jedna z poniższych podstaw prawnych:

osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie w jednym lub większej licznie określonych celów;

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego lub umowy międzynarodowej;

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora.

 

Nie stosujemy zautomatyzowanego profilowania.

W związku z realizacją umowy dane nie są przekazywane do Państw Trzecich.

Wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne w naszej firmie, aby dane były chronione na najwyższym poziomie.

 

1. Informacje na temat Bezpieczeństwa Państwa danych osobowych oraz jakie są Państwa prawa w zakresie ochrony danych osobowych umieszczone są dodatkowo na naszej stronie www pod linkiem: https://www.blulandia.pl/rodo

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt.

 

NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY BLULANDIA (NTPP Blulandia)

Telefon kontaktowy: +48 511 719 120

e-mail: dyrekcja@blulandia.onet.pl

 

PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE BLULANDIA                 MODLIŃSKA 67   JABŁONNA    TEL +48511719120

BLULANDIA.PL